Complex system for prevention, identification, inventory, classification, analysis and evaluation of game damage at forestry and agriculture.
Assessment of game impact to forest vegetation Environmental management Agriculture
Detailed project pages

Problematika vztahu zvěře, lesa a zemědělských kultur patřila vždy mezi aktuální otázky diskutované lesnickou a mysliveckou veřejností. Cílem projektu je zjistit metodami výběrového statistického šetření rozsah poškození lesních porostů zvěří na celém území České republiky. Výběr lokalit a porostů, kde se terénní šetření uskuteční, je výsledkem třístupňového statistického výběru, který zaručuje, že výsledný soubor hodnocených porostů je reprezentativní pro celé území republiky, jsou v něm dostatečně zastoupena základní vývojová stádia porostů a hospodářsky významné i doprovodné druhy dřevin. Navržené řešení projektu přímo navazuje na výsledky dílčího úkolu “Zjišťování škod zvěří způsobovaných na lesních porostech”, který byl řešen jako součást projektu “Velkoplošná inventarizace lesů v ČR” a na řešení projektu "Inventarizace škod zvěří v lesích České republiky. Šetření roku 2000", které IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o.(IFER) řešil v roce 1995 a v letech 1999-2000. Kromě toho IFER řešil v letech 1995-2003 řadu výzkumných projektů financovaných Ministerstvem zemědělství,které se touto problematikou zabývaly podrobněji. Výsledkem je poměrně ucelený soubor informací o rozsahu poškození lesů v České republice zvěří (Invetarizace škod v roce 1995 a 2000) a také o příčinách a faktorech, které rozsah škod ovlivňují. Třetí zopakování celorepublikové inventarizace škod zvěří přinese aktuální informaci o stavu lesních ekosystémů a umožní sledovat v časové řadě od roku 1995 vývoj rozsahu škod v měřítku celé republiky. Problematika škod na zemědělských kulturách dosud komplexně řešena nebyla, proto v rámci projektu bude zpracována a verifikována metodika pro zjišťování a vyhodnocování škod na jednotlivých zemědělských kulturách. Kromě toho bude zpracována metodika inventarizace škod na zemědělských kulturách, která bude navazovat na ověřený systém inventarizace škod v lesních porostech.

Očekávané přínosy projektu:
Třetí zopakování celorepublikové invetarizace škod zvěří přinese aktuální informaci o stavu lesních ekosystémů a umožní sledovat v časové řadě od roku 1995 vývoj rozsahu škod v měřítku celé republiky. Problematika škod na zemědělských kulturách dosud komplexně řešena nebyla, proto v rámci projektu bude zpracována a verifikována metodika pro zjišťování a vyhodnocování škod na jednotlivých zemědělských kulturách. Kromě toho bude zpracována metodika invetarizace škod na zemědělských kulturách, která bude navazovat na ověřený systém invetarizace škod v lesních porostech. Vzhledem ke komplexnosti problematiky bude rovněž zpracován systém prevence, klasifikace a vyhodnocování škod působených zvěří ve vazbě na management jejích populací.