Assesment of timber volume value in the forests of Jindřichov community using operational forest inventory and assortment model
Statistical forest inventory Timber volume assessment Tree stem profile measurement, timber assortments

Pro účely zjištění skutečné ceny majetku tvořeného lesními porosty byly formou statistického šetření získány podklady pro odvození sortimentní skladby zásob na zájmovém území. Studie slouží jako podklad pro jednání o ceně majetku.